...::: www.dyskobolia.eu :::... - Niezależny serwis kibiców Dyskobolii Grodzisk Wielkopolski


    » Strona Główna
    » Administracja
    » Buttony
    » Redakcja
    » Reklama
    » Archiwum spotkań
    » Historia
    » Informacje
    » Kadra
    » Stadion
    » Sukcesy
    » Trenerzy
    » Władze klubu
    » Sklep on-line
    » Autografy
    » Bilety
    » Biografie
    » Forum
    » Galeria
    » Sygnaturki
    » Szaliki
    » Spiewnik
    » Tapety
    » Vlepki
    » Artykuły
    » Muzyka


website counter
website counter

Historia


Dyskobolia kultywuje tradycje jednych z najstarszych klubów piłkarskich w Polsce. Założone w Grodzisku 24 września 1894 roku Towarzystwo Robotników Katolickich" skupiające drobnych kupców i rzemieślników utworzyło pierwszy w mieście Klub Sportowy pod nazwa Celeritas, gdzie uprawiano głównie piłkę nożną. Niebawem powstał klub Florencja, gdzie piłkę nożną uprawiały także kobiety. Obydwa działały już na przełomie XIX i XX wieku. Były nie tylko klubami sportowymi. Podobnie jak Związek Towarzystw Gimnastycznych Sokół, który w Grodzisku działał od 1903 roku, były także ogniskami walki o polskość Wielkopolski. W 1913 roku mieszkańcy Grodziska byli świadkami procesu sądowego przeciwko działaczom sportowym w związku ze zorganizowaniem przez nich publicznych obchodów piędziesiątej rocznicy Powstania Styczniowego. W 1916 roku władze pruskie zarejestrowały trzeci grodziski klub sportowy pod nazwa Kolumbia. Dyskobolia powstała już w niepodległej Polsce, a inicjatorami była grupa gimnazjalistów grodziskich. W sprawozdaniu z okazji 10-lecia klubu czytamy: Na dworze deszcz i błyskawice. W prywatnym mieszkaniu na pietrze przy ulicy Szerokiej grupa gimnazjalistów naradza się nad utworzeniem organizacji, ktora w czasie wolnym umożliwiałaby zajmowanie się sportem a szczególnie gra w piłkę nożna. Po długich sporach przyjęto nazwę Dyskobolia od zawodnika greckiego rzucającego dyskiem, z którym młodzi gimnazjaliści zapoznali się na jednej z ostatnich lekcji kultury klasycznej".

Znane są przynajmniej trzy wersje okoliczności powstania „Dyskobolii”. Nie ulega wątpliwości, że stało się to w roku 1922 – niejasną jest dokładna data (30 kwietnia, połowa lipca lub październik tego roku) oraz miejsce spotkania założycielskiego (dom na ul.Szerokiej, dom u zbiegu ul. Pówiejskiej i Kolejowej lub po prostu łąka Kobylnica przy mostku na Letnicy, gdzie namiętnie grywano w piłkę). Założycielami klubu byli grodziscy gimnazjaliści, którzy pod wpływem lekcji kultury klasycznej sięgnęli po nazwę Dyskobolia (od greckiej nazwy konkurencji rzutu dyskiem). Klub o takiej nazwie nie mógł mieć innego herbu, jak tylko rzeźbę antycznego mistrza Myrona przedstawiającą miotacza dysku. Za hasło przyświecające działalności Dyskobolii przyjęto maksymę „Menes sana in corpore sano” ( W zdrowym ciele zdrowy duch), zaś pierwsze barwy klubowe były prawdopodobnie biało – niebieskie, które dopiero z czasem ustąpiły miejsca biało – zielonym. Pierwszym prezesem klubu został Maksymilian Niewiadomski. Pierwszym boiskiem Dyskobolii stało się targowisko miejskie mieszczące się w owym czasie na terenach obecnej Szkoły Podstawowej Nr 1, gdzie oprócz boiska piłkarskiego stworzono niewielką bieżnię oraz rzutnię i skocznię w dal. Pierwszy mecz rozegrano w Wolsztynie z tamtejszym „Unitasem”. Wysoką porażkę – bo aż 1:10 – grodziszczanie powetowali sobie nieco w rewanżu zwyciężając na swoim boisku 1:0. Dzięki ofiarności gen. Sosnkowskiego, hr ��towskiej z Gralewa i hr Szczerbińskiego oraz kilku jeszcze innych właściciel ziemskich z ówczesnego powiatu grodziskiego, możliwym było pozyskanie terenu oraz materiałów niezbędnych do budowy stadionu. Należy podkreślić, że „Dyskobolia” w owym czasie zajmowała się nie tylko działalnością sportową – fundusze na cele statutowe pozyskiwano organizując np. przedstawienia teatralne i zabawy taneczne.

Od 1925 roku klub startuje w oficjalnych rozgrywkach piłkarskich o mistrzostwo Wielkopolski rozpoczynając oczywiście od najniższej wówczas klasy „C”. Równolegle Klub organizuje cykliczne tzw Biegi Okrężne, co świadczy o tym, że w ramach Dyskobolii funkcjonowały zarówno sekcja piłkarska jak i lekkoatletyczna. Wreszcie 11 października 1925 roku dochodzi do otwarcia stadionu miejskiego i oddania go do u�ytku, co było okazją do zorganizowania uroczystości o charakterze sportowym i patriotycznym. O powadze imprezy niech �wiadczy fakt, �e z tej okazji wydano nawet specjalną jednodniówkę. Stadion grodziski – według ówczesnych relacji - by� „bodaj najpi�kniejszym w ca�ej Rzeczypospolitej – by� wyposa�ony nie tylko w boisko pi�karskie, ale i w bie�ni� i inne urz�dzenia lekkoatletyczne (rzutnia, skocznie), betonowy kort tenisowy, boiska do siatk�wki i koszyk�wki oraz basen k�pielowy. W tym�e samym 1925 roku Dyskobolia ��czy si� z KS „Florencja”. Od tej chwili klub z gimnazjalnego staje si� ju� klubem miejskim.

Dziesięciolecie Klubu zbiegło się w czasie z awansem do klasy „B”. Z okazji jubileuszu rozegrano mecz z naszpikowan� aktualnymi i byłymi reprezentantami Polski pierwszoligową „Wartę” Poznań. Nawet je�eli za�o�ymy towarzyski charakter spotkania, to i tak porażka drużyny grodziskiej w stosunku 5:3 wstydu jej nie przynosi. Klub liczył w owym czasie okoko 200 członków i prowadził sekcje: pi�karsk�, lekkoatletyczn�, tenisa sto�owego i ziemnego oraz gier sportowych. Niestety do dnia dzisiejszego zachowa�y si� zaledwie szcz�tkowe dane dotycz�ce wynik�w sportowych Klubu. Dru�yna pi�karska by�a w owym czasie solidn� ekip� w klasie „B”, w kt�rej toczy�a pojedynki a� do wybuchu wojny. W 1935 roku dosz�o do pierwszego w historii Dyskobolii meczu mi�dzynarodowego, w kt�rym bia�o – zieloni pokonali pewnie 5:1 dru�yn� „Weiss - Blau” Schwiebus (�wczesny �wiebodzin).

Okres II wojny �wiatowej by� – si�a rzeczy – czasem zawieszenia dzia�alno�ci Klubu. Po wyzwoleniu miasta przez armi� sowieck� podj�to z miejsca dzia�ania maj�ce na celu reaktywacje Dyskobolii. Odnalaz� si� sprz�t pi�karski oraz – szcz�liwym trafem – sztandar klubowy przechowywany przez P. Malickiego. 8 maja 1945 roku na grodziskim stadionie rozegrano mecz pomi�dzy Dyskoboli� a reprezentacj� radzieckiego garnizonu wojskowego. Wznowiono również rozgrywki o mistrzostwo Wielkopolski, w kt�rych Dyskobolie przydzielono ponownie do klasy „B” z ekipami z Kalisza, Ostrowa, Kościana, Rawicza, Lubonia, Chodzie�y, Gniezna, Jarocina, Leszna, Ko�mina, Szamotuł i Poznania. Dyskobolia uruchamia też sekcje lekkoatletyczną, ping-pongow�, boksersk�, kolarsk�, motocyklow� oraz sekcj� �e�sk�. W 1947 uruchomiono ponownie basen k�pielowy, co w po��czeniu z innymi mo�liwo�ciami jakie dawa�y obiekty na stadionie grodziskim powodowało, że ów stadion był miejscem często uczęszczanym przez grodziszczan.

W 1948 roku dru�yna pi�karska awansuje do klasy „A” po zwyci�stwie w swojej klasie rozgrywkowej i bezpo�rednim pojedynku z mocno ferowan� przez w�adze pa�stwowe dru�yn� zielonog�rskiego „Wagmo” (mecz w Zielonej G�rze trzeba by�o powtarza�, bo wynik pierwszego – zako�czonego zwyci�stwem Dyskobolii – uniewa�niono by da� drug� szans� gospodarzom). W tym samym czasie decyzj� w�adz centralnych kluby zostaj� zmuszone do wst�powania do zwi�zkowych federacji. Dyskobolia przyst�puje do z.z. kolejarzy, co skutkowa�o obligatoryjn� zmian� nazwy klubu na Kolejowy Klub Sportowy „Kolejarz” w roku 1949. W owym czasie klub prowadzi� sekcje pi�karsk�, , lekkoatletyczn�, tenisa sto�owego, siatk�wki m�skiej, koszyk�wki �e�skiej oraz szachow�. Zaprzesta�y niestety swej dzia�alno�ci sekcje motocyklowa, bokserska i kolarska.

Kolejna fuzja klubowa mia�a miejsce w 1950, kiedy to dosz�o do po��czenia „Kolejarza” ze „Sp�jni�” – klubem dzia�aj�cym przy grodziskich Zak�adach Mi�snych. Nowa organizacja przyj�a nazw� „Sparta” . Powr�t do nazwy historycznej – Dyskobolia – nast�pi�o w 1955 roku, kiedy to decyzj� GKKFiT zezwolono klubom na u�ywanie tradycyjnych nazw. W owym czasie Dyskobolia gra nadal w klasie „A”, gdzie w sezonie 1956/1957 zdobywa mistrzostwo grupy II i po zwyci�stwie nad mistrzem gr I – Kolejarzem II Pozna� (2:1 na boisku w Opalenicy) awansuje do ligi okr�gowej, b�d�cej III lig� w hierarchii rozgrywek. W sezonie 1959/1960 Dyskobolia mia�a historyczna szanse awansu do II ligi. Po rozgrywkach sezonu zasadniczego, w zwi�zku z r�wna ilo�ci� punkt�w zdobytych przez lidera (Dyskobolia) i wicelidera (G�rnik Konin), o prawie gry o awans w meczu z Lechi� Szczecinek mia� zadecydowa� dodatkowy mecz rozgrywany na stadionie im 22 lipca w Poznaniu (niegdy� stadion KS Warta). Grodziszczanie ulegli w tym meczu ekipie z Konina 2:1 po honorowym trafieniu B. Stasi�owicza. W kolejnych latach nie uda�o si� ju� powt�rzy� tak dobrego wyniku sportowego. Dyskobolia by�a silnym trzecioligowcem, za� klub stawa� si� z wolna klubem, jedno sekcyjnym. W 1963 roku bia�o – zieloni spadaj� do klasy „A”, by rok p�niej powr�ci� do klasy okr�gowej. W d�u�szym horyzoncie czasowym nie da�o si� utrzyma� odpowiednio wysokiego poziomu sportowego i Dyskobolia spada�a do ni�szych klas rozgrywkowych, uczestnicz�c w rozgrywkach na szczeblu mi�dzypowiatowym. W tym okresie – a wi�c latach siedemdziesi�tych i osiemdziesi�tych ubieg�ego stulecia – w klubie dzia�aj� r�wnie� sekcje pi�ki siatkowej (m�ska i �e�ska), szachowa, tenisa sto�owego i bryd�a sportowego. W 1970 rozpocz�to wieloletni� wsp�prac� z �u�yckim Forstem, z reprezentacj� kt�rego Dyskobolia grywa�a przez wiele lat w turniejach towarzyskich organizowanych przez obie strony.

Silnym impulsem rozwojowym dla klubu by�o po��czenie z „Orkanem” Ptaszkowo w roku 1993. Dru�yna „Orkanu” wyst�powa�a wtedy w klasie makroregionalnej, Dyskobolia za� gra�a na szczeblu o jeden ni�szym. Sta�o si� to mo�liwe dzi�ki dzia�aniom podj�tym przez Prezesa Rady Sponsor�w KS Dyskobolia – P. Zbigniewa Drzyma��. Nowy Klub sukcesywnie awansowa� do kolejnych klas rozgrywkowych, by w sezonie 1996/1997 zaj�� pierwsze miejsce w II lidze i awansowa� do ekstraklasy. Pierwszy rok gry w najwy�szej klasie by� swoistym frycowym – beniaminkowi nie uda�o si� utrzyma� w I lidze i rund� jesienn� 1998 roku przysz�o grodziskiej ekipie zaczyna� na zapleczu Ekstraklasy. Po rocznej swoistej kwarantannie Dyskobolia powr�ci�a do I ligi, gdzie w kolejnych latach z powodzeniem toczy�a boje o najwy�sze laury. Sukcesom sportowym towarzyszy systematyczna rozbudowa bazy grodziskiego stadionu – budowa nowych trybun, hotelu, zaplecza szatniowego, boisk treningowych, odnowy biologicznej, budowy podgrzewanej p�yty boiska g��wnego i sztucznego o�wietlenia. Klub przyjmuje w nazwie firm� g��wnego sponsora i wyst�puje jako „Groclin – Dyskobolia” Grodzisk Wlkp.

27 listopada 2000r dosz�o do utworzenia Sportowej Sp�ki Akcyjnej Groclin Dyskobolia. Jego prezesem zostaje Zbigniew Drzyma�a, piastuj�cy do tej pory funkcj� wiceprezesa w stowarzyszeniu sportowym. Sportowa Sp�ka Akcyjna przejmuje na siebie ci�ar prowadzenia dru�yny senior�w oraz utrzymania obiektu stadionowego. Stowarzyszenie „Groclin Dyskobolia” funkcjonuje jednak nadal z odr�bnymi w�adzami – bierze jednak na siebie szkolenie pi�karskiej m�odzie�y nie wystawiaj�c jednak dru�yny senior�w. W sezonie 2002 / 2003 klub wywalczy� wicemistrzostwo Polski, czego efektem by�o prawo startu w rozgrywkach Pucharu UEFA. Graj�c w chyba najsilniejszym w historii sk�adzie grodziszczanie pokonali solidne europejskie ekipy jakimi s� Hertha Berlin i Manchester City (z N. Anelk� w sk�adzie trenowanym przez K. Reagana). Udzia� w Pucharze UEFA Dyskobolia ko�czy wiosn� 2004 r po pora�ce w 1/16 rozgrywek z francuskim Girondins Bordeaux. Najwi�kszy sukces na szczeblu krajowym klub osi�gn�� w sezonie 2004/2005, kiedy to do ponownego wicemistrzostwa do�o�y� Puchar Polski. Trofeum to uda�o si� jeszcze zdoby� w 2007 roku, kiedy to jubileusz 85-cio lecia Dyskobolii zosta� uwie�czony zar�wno Pucharem Polski, jak i Pucharem Ekstraklasy.

Po sezonie 2007/2008 Groclin Dyskobolia znika z ekstraklasy. W�a�ciciel klubu odsprzedaje sp�k� J�zefowi Wojciechowskiemu, zmieniaj�c dzie� wcze�niej nazw� SSA na KSP Polonia Warszawa. Kibiciom pozostaje – niejako na otarcie �ez – Puchar Ekstraklasy zdobyty w meczu fina�owym z Legi� Warszawa 17 maja 2008 roku.

Stowarzyszenie sportowe podejmuje si� trudnego dzie�a wystawienia dru�yny Dyskobolii w rozgrywkach seniorskich. Po trudnych rozmowach Dyskobolia uzyskuje prawo startu w IV lidze wielkopolskiej. O ile pierwszy sezon w tej klasie rozgrywkowej by� udany, o tyle sezon 2009/2010 zako�czy� si� degradacj� Dyskobolii do klasy okr�gowej.

źródło: ksdyskobolia.pl

Prezesi Dyskobolii

1922 : Józef Jachimiak
1922-1923 : Władysław Niewiadomski
1924 : Marian Perzyński
1925 : Mieczysław Schneider
1926 : Feliks Grześkowiak
1927 : Stanisław Paszek
1928 : Karol Hoffmann
1929-1931 : Jan Węclewicz
1932-1935 : Antoni Thum
1936 : Witold Wawrzyniak
1937-1939 : Antoni Ptak
1945 : Mieczysław Schneider
1946-1947 : Antoni Ptak
1948 : Józef Kubera
1949-1950 : Józef Woźniak
1950-1953 : Mikołaj Sobkowiak
1954-1957 : Kazimierz Mendel
1958-1960 : Władysław Drzymała
1961-1963 : Stanisław Urbaniak
1963-1968 : Feliks Derkowski
1968-1991 : Andrzej Hojan
1991-2000 : Ryszard Kaczmarek
2000-2008 : Zbigniew Drzymała
2008-2010 : Ryszard Kaczmarek
2010 : vacat
2011-14 : Paweł Rozmiarek
2017- : Filip Groszczyk

Historia występów ligowych

Sezon 1955 - IV liga*
Sezon 1956 - IV liga
Sezon 1957 - III liga
Sezon 1958 - III liga
Sezon 1959 - III liga (9 miejsce)
Sezon 1960 - III liga (2 miejsce)
Sezon 1960/1961 - III liga
Sezon 1961/1962 - III liga (8 miejsce)
Sezon 1962/1963 - III liga (13 miejsce)
Sezon 1963/1964 - IV liga (1 miejsce)
Sezon 1964/1965 - III liga (6 miejsce)
Sezon 1965/1966 - III liga (8 miejsce)
Sezon 1966/1967 - IV liga (12 miejsce)
Sezon 1967/1968 - V liga
Sezon 1968/1969 - V liga
Sezon 1969/1970 - IV liga
Sezon 1970/1971 - IV liga
Sezon 1971/1972 - IV liga (4 miejsce)
Sezon 1972/1973 - IV liga (13 miejsce)
Sezon 1973/1974 - V liga
reorganizacja ligi
Sezon 1974/1975 - III liga
Sezon 1975/1976 - III liga (13 miejsce)
Sezon 1976/1977 - IV liga (14 miejsce)
Sezon 1977/1978 - V liga
Sezon 1978/1979 - V liga
Sezon 1979/1980 - V liga
Sezon 1980/1981 - V liga
Sezon 1981/1982 - V liga
Sezon 1982/1983 - V liga
Sezon 1983/1984 - V liga
Sezon 1984/1985 - V liga
Sezon 1985/1986 - V liga (3 miejsce)
Sezon 1986/1987 - V liga (10 miejsce)
Sezon 1987/1988 - V liga (11 miejsce)
Sezon 1988/1989 - V liga (5 miejsce)
Sezon 1989/1990 - V liga
Sezon 1990/1991 - V liga
Sezon 1991/1992 - V liga (5 miejsce)
Sezon 1992/1993 - V liga (10 miejsce)
Sezon 1993/1994 (jesień) - V liga (1 miejsce)
fuzja z Orkanem Ptaszkowo
Sezon 1993/1994 (wiosna) - IV liga (7 miejsce)
Sezon 1994/1995 - IV liga (1 miejsce)
Sezon 1995/1996 - III liga (1 miejsce)
Sezon 1996/1997 - II liga (1 miejsce)
Sezon 1997/1998 - I liga (16 miejsce)
Sezon 1998/1999 - II liga (1 miejsce)
Sezon 1999/2000 - I liga (11 miejsce)
Sezon 2000/2001 - I liga (10 miejsce)
Sezon 2001/2002 - I liga (4 miejsce grupa spadkowa)
Sezon 2002/2003 - I liga (2 miejsce)
Sezon 2003/2004 - I liga (4 miejsce)
Sezon 2004/2005 - I liga (2 miejsce)
Sezon 2005/2006 - I liga (8 miejsce)
Sezon 2006/2007 - I liga (5 miejsce)
Sezon 2007/2008 - I liga (3 miejsce)
wycofanie zespołu z I ligi
Sezon 2008/2009 - V liga (5 miejsce)
Sezon 2009/2010 - V liga (14 miejsce)
Sezon 2010/2011 - VI liga (13 miejsce)
Sezon 2011/2012 - VII liga (8 miejsce)
Sezon 2012/2013 - VII liga (2 miejsce)
Sezon 2013/2014 - VII liga (1 miejsce)
Sezon 2013/2014 - VI liga (7 miejsce)
Sezon 2013/2014 - VI liga (14 miejsce)
zawieszenie działalności klubu
Sezon 2017/2018 - VIII liga (1 miejsce)
* numeracja lig według poziomu a nie według nazwy

 

 27 października 15:00
Dyskobolia - Ogrol Sielinko
Klasa A21 września 15:00
Orzeł Rostarzewo - Dyskobolia
Klasa A
1:4

1. Stella Luboń 13 37
2. Dyskobolia 13 32
3. Promień Opalenica 13 29
4. H. Michorzewo 13 25
5. 1920 Mosina 13 21
6. Luboński KS 13 21
7. Wicher Strzyżewo 13 21
8. Obra Zbąszyń 13 16
9. Ogrol Sielinko 13 16
10. Las Puszczykowo 13 13
11. Orzeł Rostarzewo 13 10
12. NAP Nowy Tomyśl 13 9
13. Pogrom Luboń 13 9
14. LZS Wąsowo 13 1K. Wesoły - 9

M. Apolinarek - 8
M. John - 6
T. Piątyszek - 5
M. Staśkowiak - 4
M. Zajączkowski - 3
H. Wasielewski - 3
M. Piosik - 3
J. Hemmerling - 3
D. Królik - 3
W. Marchwicki - 2
M. Utracik - 1
B. Kossowski - 1
---------------------
samobójczy - 1